Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Klubbens navn er "ErhvervsKlubFyn".

Stk. 2: Klubbens hjemsted er Odense Kommune.

§2 Formål og midler

Stk.1: Klubben skal udgøre et forum til styrkelse af netværket og erfaringsudveksling mellem medlemmerne specielt med fokus på forandring, nytænkning og international udvikling.

Klubben er uafhængig af politiske og offentlige strukturer og interesser.

ErhvervsKlubFyn overholder alle gældende love, herunder konkurrencelovgivningen.

Stk.2: Klubben skal nå den i stk. 1 angivne målsætning ved:
- Frie og uformelle erfaringsudvekslinger på tværs af brancher.
- Formidling af viden.
- Gennem indbyrdes aktivitet at skabe vilje til forandring, vækst og international udvikling.

§3 Medlemskab

Stk.1: Som medlemmer af klubben kan optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse af klubbens formål.

Enkeltpersoner kan dog kun optages under forudsætning af bestyrelsens godkendelse. Medlemskabet tegnes alene for virksomheden og er således ikke personligt.

Der kan kun tegnes ét aktivt medlemskab pr. virksomhed.

Virksomheden kan deltage i klubbens aktiviteter med et antal medarbejdere efter eget ønske.

Klubbens bestyrelse kan dog fastsætte et max. antal per virksomhed.

En medlemsvirksomhed kan invitere en leverandør, kunde, anden virksomhed eller lignende med som gæst til klubbens arrangementer, med undtagelse af generalforsamlingen.

Stk.2: Henvendelse om optagelse sker til klubbens bestyrelse eller klubbens sekretariat.

Stk.3: Ønsker et medlem at udtræde af klubben, kan dette ske på et hvilket som helst tidspunkt ved skriftlig henvendelse til klubbens sekretariat.

Indbetalt kontingent refunderes ikke og medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på klubbens formue.

Stk. 4: Udmeldelse sker automatisk, dersom forfaldent kontingent ikke betales rettidigt efter påmindelse.

Stk.5: Den til hver tid siddende bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer.

At være æresmedlem betyder kontingentfrihed, med indbydelse til deltagelse i alle klubbens arrangementer.

Betalingsvilkårene omkring betalingsarrangementer er de samme for æresmedlemmer som for de øvrige medlemmer.

§4 Generalforsamlingen

Stk.1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk.2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning, som skal indeholde oplysninger om de gennemførte aktiviteter
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budget for indeværende kalenderår.
5. Kontingent for næste kalenderår.
6. Valg af 3-8 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Aktivitetsplan for det kommende år
10. Eventuelt

Stk. 4: Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være formanden i hænde senest den 15. januar. Forslaget skal optages under punkt 8 på dagsordenen.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig anmodning til formanden fra mindst 1/4 af samtlige aktive medlemmer.

Stk. 6: På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de eller det forslag, der har foranlediget den indkaldelse.

Stk. 7: Indkaldelse til en generalforsamling skal foretages med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelser om afgående bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter samt bestyrelsens forslag til genvalg eller nyvalg.
Indkaldelsen kan ske skriftligt eller pr. e-mail til hvert enkelt medlem.

Stk. 8: Beslutning på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed.
Til ændring af vedtægterne kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling afgives for vedtægtsændringer.

Stk. 9: Hver medlemsvirksomhed har én stemme, som skal afgives ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt fra virksomheden.

Stk. 10: Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

§5 Bestyrelsen

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der vælges blandt klubbens medlemmer.

Stk. 2: På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt 1-2 suppleanter blandt klubbens medlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode ad gangen. Det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i bestyrelsen i 6 år. Vælges et bestyrelsesmedlem i perioden som formand, kan bestyrelsesperioden forlænges med formandsperioden, dog maksimalt med 2 år til 8 år i alt. Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt virke som formand i 6 år.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Stk. 5: Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 7: Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne.

Stk. 8: Beslutningerne træffes ved simpel absolut majoritet, dog er det i tilfælde af stemmelighed mødelederens stemme, der er afgørende.

Stk. 9: Referat af bestyrelsens beslutninger indføres i bestyrelsesprotokollen, der underskrives af mødelederen og de tilstedeværende medlemmer.

§6 Sekretariatet

Stk. 1: Klubbens sekretariatsarbejde, inklusive den regnskabsmæssige administration, varetages af klubbens sekretariatsfunktion, der udpeges af klubbens bestyrelse.

Stk. 2: Til dækning af portoudgifter, udgifter til foredragsholdere, sekretariatsbistand m.v. betaler klubbens medlemmer et årligt kontingent(bidrag), der efter forhandling fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Til yderligere dækning af omkostninger kan endvidere søges sponsorhjælp.

§7 Medlemsmøderne

Stk. 1: Bestyrelsen tilrettelægger og indkalder til medlemsmøder.

§8 Kontingent

A - Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår

B - Kontingentet for et år opkræves i primo november måned året før med betalingsfrist ultimo november

C - Adgang til Nytårskuren i januar og generalforsamlingen i februar kræver betalt kontingent D - Indtræder man som medlem efter generalforsamlingen betaler man et reduceret kontingent i forhold til antallet af resterende hele måneder i året.

D - Indtræder man som medlem efter generalforsamlingen betaler man et reduceret kontingent i forhold til antallet af resterende hele måneder i året.

E - Kontingentet er forfaldent til betaling 30 dage efter, at opkrævningen er fremsendt.

§9 Tegningsret

Klubben tegnes af formanden alene eller i hans fravær af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§10 Regnskabet

Regnskabet løber fra 1/1 - 31/12.

Regnskabet føres og afsluttes af sekretariatet og revideres af klubbens revisor senest 10. februar.

Det af revisor reviderede og underskrevne regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift senest 15. februar.

§11 Opløsning

Klubben kan kun opløses, hvis forslag herom vedtages efter de for vedtægtsændringer gældende regler.

I tilfælde af opløsning træffer den generalforsamling, der har besluttet opløsningen, afgørelse om anvendelsen af foreningens formue.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. december 1981 - samt ændringer vedtaget på generalforsamling den 16. februar 1983, ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 1983, generalforsamling den 13. februar 1995, ekstraordinær generalforsamling den 11. oktober 2001, generalforsamling den 15. februar 2005, generalforsamling den 14. februar 2006, generalforsamling den 11. februar 2010 samt ekstraordinær generalforsamling den 28. september 2015.

 

Bliv medlem

Vil du være medlem af ErhvervsKlubFyn, så udfyld nedenstående og tryk “send”, så sørger vi for, at du bliver meldt ind og herefter løbende modtager invitationer til erhvervsklubbens arrangementer. Det koster kun 1.600 kr. (ekskl. moms) om året at være med – og alle medarbejdere i virksomheden kan gøre brug af medlemskabet. Skriv gerne mailadresserne på de kolleger, som skal modtage vores nyhedsbrev.

Virksomhedsnavn

CVR nummer

Adresse

Postnummer

By

Kontaktperson

Telefonnummer

Mobilnummer

E-mail Addresse

Faktura (mail)

Hjemmeside

Tilføj dine kollegers mailadresser

Klubbens medlemmer
Her kan du se en liste over Erhvervsklub Fyns medlemmer.

Kommende arrangementer
Hold dig opdateret om klubbens fremtidige arrangementer her.

Bliv medlem
Vil du være medlem af Erhvervsklub Fyn, kan du tilmelde dig her.

Medlemskalender
Se en oversigt over arrangementer arrangeret af vores medlemmer.